Adatkezelési tájékoztató

NAIH-107732/2016

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet
anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az
info@lucartshop.hu email címen. A személyes adatok törlését az
info@lucartshop.hu email címen, vagy a Humán-Hygiene Kft részére küldött postai
levélben, írásban lehet kérni. Telefonon ilyen irányú felvilágosítást nem
adunk, illetve személyes adatokat nem módosítunk.

Bevezetés

A Humán-Hygiene Kft (1163 Datolya utca 40), (a továbbiakban: Szolgáltató,
adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a
webshop-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés
megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul
vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen
és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adat
kezelésre és az adat feldolgozásra jogosult személyéről, valamint az
adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is,
hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat
kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna (mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás
megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
1. az adatgyűjtés ténye
2. az érintettek köre
3. az adatgyűjtés célja
4. az adatkezelés időtartama
5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye
6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek ismertetése, valamint
7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van
helye, az adatkezelés nyilvántartási száma
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza:
https://www.lucartshop.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul.
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi
hivatkozást is.

Értelmező fogalmak

1. Érintett v. felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított, vagy  közvetlenül vagy közvetve  azonosítható természetes
személy.
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat  különösen az
érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret
, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
3. Különleges adat
3/A: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti
meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat.
3/B: Az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó
személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása,
amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok  teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő  kezeléséhez.
5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését
kéri.
6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az
adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé
tétele.
10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a
helyreállításuk többé nem lehetséges.
11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak
megkülönböztetése céljából.
12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének
végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése.
14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai
feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik.
15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel
kötött szerződése alapján  beleértve a jogszabály rendelkezése alapján
történő szerződéskötést is  adatok feldolgozását végzi.
16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton
kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a
működése során ez az adat keletkezett.
17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely  ha az adatfelelős nem
maga teszi közzé az adatot  az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait
honlapon közzéteszi.
18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az adatkezelés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, illetve azt
törvény vagy  törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben  helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat
kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes
adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból
nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy
létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése
vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban
kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden
olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek
ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az
adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának
tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával
hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az
adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett
hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden
szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes
adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét,
amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható
a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel,
amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és 
ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges  naprakészségét, valamint
azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés

1Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:

1. Az adatgyűjtés ténye: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím,
telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név,
cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő összeg, a regisztráció időpontja,
regisztrációkori IP cím.

2. Az érintettek köre: A www.lucartshop.hu weboldalon regisztrált valamennyi
érintett.

3. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, a
vásárlás, a regisztráció biztosítása, továbbá kapcsolattartás, szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,
módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,
továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes
adatait.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció
törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a
számvitelr ől szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig
meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján
visszakereshető módon megőrizni.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő
adatok módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: Jelszó, vezeték- és
keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási
cím, számlázási név, cégnév, kapcsolattartó, adószám, fizetendő összeg. A
személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:
Levélben: Humán-Hygiene Kft Kft, 1163 Budapest Datolya
utca 40
Email útján: info@lucartshop.hu

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3)
bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti
azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén
úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy
személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha
ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül
szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink (Elker tv. 13/A.)
A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából
kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat,
lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára
és helyére vonatkozó adatokat.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül
szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy
kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor
kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Elker törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely
egyéb célból  így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az
igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom
eljuttatása, piackutatás céljából  csak az adatkezelési cél el zetes
meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is
folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.
A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a
szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni
kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik.
Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell
végezni.

A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az
igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely
adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k (sütik) kezelése

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett jelszóval védett
munkamenethez használt cookie, bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k és
biztonsági cookie-k, melyek használatához nem szükséges előzetes
hozzájárulást kérni az érintettektől. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése
alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése
körében a következőket:
1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi
azonosítószám, dátumok, időpontok.
2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, statisztika
készítése, a bevásárlókosár nyilvántartására és a látogatók nyomon
követése.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők
személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai
kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az
érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem
menüpont beállításai alatt.
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem
szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja
az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok
kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem
alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat
használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő gyártói
információs weboldalra.

Árukereső

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út
70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759)
Megbízható Bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások
után a vásárló email címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése
a www.arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja:
vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított
személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu
adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli.

Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb
küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez
szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az
esetben Szolgáltató minden  a reklámüzenetek küldéséhez szükséges 
személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem
keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az
üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:
1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, email cím, dátum,
időpont.
2. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése
az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,
termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek
tiszteletben tartásával.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett
bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. §
(1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám
közzétevője  a hozzájárulásban meghatározott körben 
a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek
személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített  a reklám címzettjére
vonatkozó  adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban
foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig
kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett
személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: facebook.com közösségi
oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a facebook.com
közösségi oldalon és lájkolta a weboldalt.

3. Az adatkezelés célja: a facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve lájkolása.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás
módjáról, és jogalapjáról a
https://www.facebook.com/about/privacy/
címen tájékozódhat az érintett.

5. Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, így az
adatkezelés id tartamára, m ő ódjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
https://www.facebook.com/about/privacy/

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes
adatai kezeléséhez a facebook.com weboldalon.

Adattovábbítás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a
webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
1. A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: szállítási
név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.

2. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében:
számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.

3. Az érintettek köre: a házhoz szállítást, ill. online vásárlást kérő valamennyi
érintett.

4. Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása, ill. az online
vásárlás lebonyolítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhoz
szállítás, ill. online fizetés lebonyolításáig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a
személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával:

Trans-O-Flex Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa út 12. BILK Logisztikai Központ L1
épület

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-
Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
1051 Budapest, Szabadság tér 7.
1117 Budapest, Budafoki út 91-93. IP West Irodaház C épület

A tárhely szolgáltató adatai:
Dotroll Kft webshop rendszert üzemeltető

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett
kérheti a házhoz szállító ill.online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a
személyes adatainak mielőbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. §
(1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés
merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott
módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás
adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre
bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a
pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és
olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és
végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az
adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles
gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az
alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók
és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok
megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása
megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik a megfelelő
informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről, a
szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról,
felügyeletéről, a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási
eljárásrendek kiadásáról.

A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat a jogosult
számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított,
változatlansága igazolható, legyen.

Adatkezelő és annak tárhely szolgáltatójának informatikai rendszere véd
többek között a számítástechnikai csalás, a kémkedés, a számítógépvírusok,
a spam-ek, a hack-ek és egyéb támadások ellen.

Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását
személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,
valamint kérheti személyes adatainak  a kötelez adatkezelés kivételével
 törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén  az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.

Az adatkezelő ha belső adatvédelmi feleől ssel rendelkezik, a belső
adatvédelmi felelős útján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az
érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.

Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén  az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjér l. Szolgáltató a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A
tájékoztatás ingyenes.

Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a
személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes
adat törlését kizárta.

Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó
kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves  és ez az állapot jogszer en nem
orvosolható  feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett
vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésr l, a zárolásról, a m ő egjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés
céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára
való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén
az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

1. A személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

2. A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

3. Törvényben meghatározott egyéb esetben.
Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha
az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést  beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen  annak közlését l számított 30 napon belül  bírósághoz
fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az
adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A per  az érintett választása szerint  az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél
lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság
az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás
megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált
adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási
jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására
kötelezi.

Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az
érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni.
Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a
meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének  az adatkezel azonosító adatainak
közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem
érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.
Kártérítés és sérelemdíj
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles
azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott
kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó
által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott
jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Utoljára módosítva:
2018. Június 18.

Shopping Cart